Akcjonariusze DGA S.A. wybrali Zarząd na nową kadencję i zadecydowali o resplicie akcji spółki

23 czerwca br. w siedzibie DGA S.A. w Poznaniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowe Spółki jak i Grupy Kapitałowej za 2013 rok, a także udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej. Ponadto podjęte zostały uchwały, na mocy których powołano Zarząd Spółki na nową 4-letnią kadencję oraz upoważniono Zarząd do przeprowadzenia operacji scalenia akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdziło sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 rok. DGA S.A. na poziomie jednostkowym wypracowała za 2013 rok przychody w wysokości 10.923 tys. zł oraz zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1.185 tys. zł. Wynik finansowy netto DGA S.A. to strata w wysokości 3.743 tys. zł.
Na poziomie skonsolidowanym Grupa Kapitałowa DGA osiągnęła przychody w wysokości 14.095 tys. zł i zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 2.231 tys. zł. Wynik na działalności operacyjnej to strata w wysokości 231 tys. zł, natomiast wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej jest stratą w wysokości 4.702 tys. zł.
Akcjonariusze DGA S.A. w dniu 23 czerwca br. desygnowali również na kolejną kadencję skład osobowy Zarządu DGA S.A.:
- Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu
- Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu
- Mirosław Marek – Wiceprezes Zarządu
Tym samy skład Zarządu pozostał niezmieniony w odniesieniu do właśnie zakończonej kadencji.
Ponadto zgodnie z przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą, zadecydowano o przeprowadzeniu przez Zarząd Spółki tzw. resplitu akcji. W wyniku tej operacji wartość nominalna każdej akcji DGA S.A. każdego rodzaju zwiększy się z dotychczasowej wartości 1 zł do kwoty 8 zł. Ogólna liczba akcji Spółki 9.042.232 zmniejszy się proporcjonalnie do 1.130.279 poprzez scalenie każdych ośmiu akcji o nominale 1 zł w jedną akcję o wartości 8 zł. Mogące powstać w wyniku resplitu niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, których niedobory będą dotyczyć, przez prawa akcyjne posiadane przez DGA S.A. pozyskane w wyniku realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki. Scalenie akcji Spółki w stosunku 8:1 zostanie przeprowadzone przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego 9.042.232 PLN, natomiast 1.130.279 akcji łącznie będzie się dzielić na 1.020.279 akcji na okaziciela oraz 110.00 akcji imiennych uprzywilejowanych.