Wyniki DGA za I półrocze 2014r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze br. opublikowane w dniu dzisiejszym wskazuje, że spółka dominująca DGA S.A. połowę roku kończy z zyskiem netto, jednakże straty spółek, z którymi DGA S.A. się konsoliduje pociągnęły wynik netto Grupy w dół. Grupa DGA zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 5.494 tys. zł i zysk brutto na sprzedaży w wysokości 303 tys. zł, lecz wynik netto znalazł się pod kreską – 561 tys. zł straty. Kluczowe dla Grupy DGA będą w najbliższym czasie nowe projekty unijne pozyskane w ramach nowej perspektywy budżetowej oraz nowe inwestycje kapitałowe, których spółka DGA S.A. intensywnie poszukuje.

Największy wpływ na wynik miała spółka dominująca DGA S.A., która w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 477 tys. zł i zysk netto w wysokości 92 tys. zł (bez wyłączeń konsolidacyjnych). Skonsolidowany wynik finansowy netto obniżony został o straty wygenerowane przez spółki zależne w kwocie 913 tys. zł (bez wyłączeń konsolidacyjnych).

 

Komentarz do wyniku finansowego
Przychody ze sprzedaży Grupy DGA spadły o 2.273 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego, co przełożyło się na stratę netto w wysokości 561 tys. zł. Wynik Grupy należy rozpatrywać w odniesieniu do segmentów działalności: Projekty Europejskie, Konsulting Zarządczy i Finansowy, Doradztwo Personalne, Portale Internetowe oraz pozostałe – nie przypisane segmentom.

Segment Projektów Europejskich w I półroczu 2014 roku zrealizował najwyższe przychody w Grupie Kapitałowej DGA S.A. Przy przychodach na poziomie 3.444 tys. zł wygenerował zysk brutto na sprzedaży w wysokości 201 tys. zł.
Drugim segmentem pod kątem przychodów był segment Portale internetowe prezentujący przede wszystkim wyniki spółki Ateria, która prowadzi serwis zakupów grupowych www.fastdeal.pl i www.tripcase.pl, a także prowadziła do końca lutego serwis www.audeo.pl, www.audiobook.pl i www.kolekti.pl związany z audiobookami (od marca 2014 r. serwisy prowadzi spółka Audiobook.pl). Dodatkowo segment uwzględnia przychody spółek Audiobook.pl i Alekiedy.pl. Segment wygenerował przychody w wysokości 802 tys. zł przy zysku brutto na sprzedaży w wysokości 248 tys. zł.
Kolejny segment Konsultingu Zarządczego i Finansowego osiągnął w I półroczu 2014 r. przychody w wysokości 495 tys. zł i wypracował zysk brutto na sprzedaży na poziomie 169 tys. zł, co przekłada się na 34,1% marżę.
Zmiany kapitałowe w I półroczu
W I półroczu 2014 r. nastąpiły następujące zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej DGA S.A.:

  • podwyższono kapitał zakładowy spółki Audiobook.pl Sp. z o.o. do kwoty 910 tys. zł. DGA S.A. posiada 61,5%, a Life Fund Sp. z o.o. 38,5% w kapitale i głosach.
  • podwyższono kapitał zakładowy spółki Szybka Pożyczka Polska Sp. z o.o. do kwoty 154 tys. zł. Life Fund Sp. z o.o. posiada 14,9% udział w kapitale i głosach spółki.
  • spółka Ateria Sp. z o.o. sprzedała wszystkie udziały spółki Alekiedy.pl Sp. z o.o. do Life Fund Sp. z o.o.
  • spełniły się wszystkie warunki sprzedaży przez DGA S.A. części udziałów spółki PBS Sp. z o.o. Udział DGA S.A. w PBS Sp. z o.o. uległ obniżeniu do 16%.
  • podwyższono kapitał zakładowy spółki Inclick Sp. z o.o. z kwoty 600 tys. zł do kwoty 888 tys. zł. Spółka Life Fund objęta nowo utworzone udziały za kwotę 107 tys. zł i posiada łącznie 43,8% udział w kapitale zakładowym i głosach.

Resplit akcji DGA
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało w dn. 23 czerwca br. o przeprowadzeniu procesu scalenia akcji DGA S.A. w stosunku 8:1. Ogólna liczba akcji Spółki – 9 042 232, zmniejszy się proporcjonalnie do 1 130 279 poprzez scalenie każdych ośmiu akcji o nominale 1 zł w jedną akcję o wartości 8 zł. Ewentualne niedobory scaleniowe uzupełnione zostaną nieodpłatnie z puli akcji nabytych przez DGA S.A. w ramach „Programu skupu akcji własnych”.
W dniu 19 sierpnia Zarząd DGA S.A. podjął uchwałę, w której wyznaczył dzień 4 września br. jako dzień referencyjny dla potrzeb przeprowadzenia resplitu akcji. W związku z procedurą scalania akcji notowania akcji DGA na GPW zostaną zawieszone w okresie od 29 sierpnia do 11 września br.
Podsumowanie
Zarząd DGA spodziewa się pozytywnych efektów zmian wprowadzonych w poszczególnych spółkach zależnych (zmiany zarządów), które mają bezpośredni wpływ na skonsolidowany wynik finansowy. Ponadto DGA oczekuje na rozpoczęcie konkursów w ramach nowego okresu programowania unijnego na lata 2014-2020. Kluczowymi kierunkami będą w tym obszarze projekty związane z rynkiem pracy oraz inicjatywami dla młodzieży szkolnej. Poszukiwane są również nowe inwestycje kapitałowe, które uzupełnią portfel spółek Grupy Kapitałowej DGA.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu
DGA S.A.
Kontakt: dgasa@dga.pl