Publikacja raportu finansowego za III kwartał 2014

14 listopada br. Spółka DGA opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku. Raport prezentuje przychody Grupy w wysokości 1.939 tys. zł, zysk brutto w wysokości 47 tys. zł oraz stratę na poziomie wyniku finansowego netto w kwocie 1.535 tys. zł.

Jako kluczowe czynniki mające wpływ na osiągnięty wynik Zarząd Spółki wskazuje niższą wycenę portfela akcji będących w posiadaniu DGA S.A. (w szczególności mowa o pakiecie akcji Spółki PTWP S.A. którego wycena zmniejszyła się o 924 tys. zł w porównaniu z wyceną na dn.30.06.14r.), ponadto niższą wartość przychodów realizowanych przez poszczególne segmenty działalności Grupy: portale internetowe, konsulting zarządczy i finansowy oraz doradztwo personalne. Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy w omawianym okresie była również niższa marża zrealizowana przez segment projektów europejskich.
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej DGA były w III kwartale o prawie 0,5 mln niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, jednocześnie koszty własne sprzedaży uległy zmniejszeni o niecałe 11%. Tym samym został wypracowany zysk brutto na sprzedaży w wysokości 47 tys. zł. Spadki spowodowane są zarówno coraz bardziej odczuwalną presją na obniżki marż we wszystkich segmentach działalności, jak i faktem, że coraz więcej projektów konsultingowych jest realizowanych bezpośrednio przez podmioty współzależne lub stowarzyszone, których wyniki nie konsolidują się metodą pełną.
Przychody finansowe w III kwartale 2014 r. ukształtowały się na poziomie 83 tys. zł i wynikają przede wszystkim z odsetek od lokat bankowych i udzielonych pożyczek.
W III kwartale br. nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia, które mogły znacząco wpłynąć na sytuację Spółki DGA S.A. oraz Grupy Kapitałowej. Deklarowane we wcześniejszych sprawozdaniach czynności związane z optymalizacją funkcjonowania Grupy Kapitałowej oraz poszukiwania nowych celów inwestycyjnych są kontynuowane, natomiast w aspekcie działalności doradczej kluczowy jest segment Projektów Europejskich, który oczekuje na nową edycję konkursów na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest to ważny dla DGA segment działalności, gdyż jak pokazuje struktura przychodów z lat ubiegłych, ma on najistotniejszy wpływ na generowane wyniki.


Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu
DGA S.A.
Kontakt: dgasa@dga.pl

Z treścią raportu finansowego można zapoznać się tutaj.