Publikacja wyników DGA za I półrocze 2015 roku

W dniu 31 sierpnia 2015 roku spółka DGA S.A. opublikowała raport finansowy dotyczący I półrocza 2015 roku, w którym wykazała dla Grupy Kapitałowej przychody ze sprzedaży w wysokości 4.771 tys. zł oraz zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 655 tys. zł. Skonsolidowany wynik finansowy netto to strata w wysokości 417 tys. zł, jednakże warto odnotować, że w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Grupa Kapitałowa DGA wykazała poprawę wyników na każdym z analizowanych poziomów.

Największy udział w przychodach Grupy miała spółka dominująca DGA S.A., która w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazała przychody ze sprzedaży netto w wysokości 4.196 tys. zł. Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 4 tys. zł i stratę na poziomie netto w wysokości 181 tys. zł. Strata netto jest wynikiem przede wszystkim niższej wyceny pakietu akcji spółki PTWP S.A., która notowana jest na rynku NewConnect. Skonsolidowany wynik finansowy netto obniżony został również o straty wygenerowane przez spółki zależne Ateria Sp. z o.o. i Audiobook.pl Sp. z o.o. w łącznej kwocie 343 tys. zł (bez wyłączeń konsolidacyjnych).
W I półroczu 2015 r. nastąpiło kilka zmian w strukturze Grupy Kapitałowej DGA S.A. i dotyczyły tych podmiotów których wyniki miały bezpośredni wpływ na wyniki finansowe DGA S.A. Dokonano sprzedaży wszystkich udziałów DGA w Spółce Sawyer Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., a także sporządzono plan połączenia spółek DGA S.A. i Ateria Sp. z o.o. oraz powołano nową spółkę FD Polska Sp. z o.o. Działania te, które będą kontynuowane do końca 2015 roku, mają na celu uporządkowanie portfela inwestycji kapitałowych oraz dezinwestycje w przypadku tych spółek, których rentowność jest niezadowalająca.

Do końca 2015 roku Zespół realizujący projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskich oczekuje na otwarcie pierwszych konkursów, w których będzie można składać oferty. Ponadto DGA S.A. wraz ze spółką DGA Centrum Sanacji Firm S.A. zamierza rozpocząć działalność w zupełnie nowym obszarze związanym z wejściem w życie z początkiem 2016 roku nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, na mocy której powstanie nowa funkcja – doradcy restrukturyzacyjnego.Zespół doradców składających się z Ekspertów obu Spółek posiada niezbędne kwalifikacje do pełnienie ww. funkcji, ale też – co najważniejsze – bogate doświadczenie zdobyte na przestrzeni 25 lat świadczenia usług na rynku doradczym. 

Z pełną tręścią raportu finansowego za I półrocze można zapoznać się tutaj.