Aktualności

09-10-2007

Prawa poboru DGA płynne dłużej

9 października br Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła nowy harmonogram emisji akcji serii H Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. Subskrypcja zostanie przeprowadzona w pierwszych dniach grudnia br.

więcej
27-09-2007

Nowy prospekt emisyjny

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 25 września 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, sporządzony w związku z publiczną ofertą z zachowaniem prawa poboru 7.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł każda, oraz w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 2.260.000 praw poboru akcji serii H, nie więcej niż 7.910.000 praw do akcji serii H, oraz nie więcej niż 7.910.000 akcji serii H.

Od dnia 27 września br prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej: http://www.inwestor.dga.pl/prospekt_emisyjny.php

więcej
28-08-2007

DGA na Forum Ekonomicznym w Krynicy

DGA S.A jest partnerem i aktywnym uczestnikiem XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pierwszego dnia Forum zapraszamy do udziału w panelu poświęconym ciągłości biznesu.

więcej
23-08-2007

Komentarz Zarządu DGA SA do zmiany kursu akcji DGA SA notowanych bez prawa poboru (kurs odniesienia)

17 sierpnia zauważyliście Państwo znaczące obniżenie kursu akcji DGA S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych. Był to dzień po owym „czarnym czwartku” na Warszawskiej Giełdzie. W odpowiedzi na liczne pytania Zarząd DGA wyjaśnia:

więcej
16-08-2007

16 sierpnia ostatnim dniem nabycia akcji DGA, które uprawniają do skorzystania z prawa poboru akcji nowej emisji

Inwestorzy posiadający w dniu 16 sierpnia br. akcje DGA będą mogli nabyć 7.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie emisyjnej 2 zł za sztukę . Liczba akcji DGA zwiększy się z 2.260.000 do 10.170.000 sztuk.

więcej
06-08-2007

Prezentacja wyników DGA za II kwartał 2007 r.

8 sierpnia o godzinie 12.00 w Sali Notowań warszawskiej GPW odbyło się spotkanie z Zarządem DGA, na którym przedstawiono wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2007r.

więcej
18-07-2007

Już dziś wypłata dywidendy dla akcjonariuszy DGA SA

Trzeci raz od debiutu akcji DGA na giełdzie w 2004 roku spółka wypłaci dywidendę. Walne Zgromadzenie Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z Poznania 14 czerwca podjęło uchwałę o zasadach podziału zysku firmy za 2006 rok. W 2006 roku DGA osiągnęła 37 mln 350 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 3 mln 61 tys. zł zysku netto, z czego 1,22 mln złotych (0,54 zł na akcję) przeznaczone zostanie na wypłatę dywidendy. 1,84 miliona złotych zysku za ubiegły rok przeznaczono na kapitał zapasowy spółki.

więcej
04-07-2007

Zarząd DGA S.A. odpowiada na pytania dotyczące planowanej emisji akcji

Zapraszamy do lektury FAQ, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi Zarządu DGA SA na najczęściej zadawane pytania w związku z planowaną emisją akcji serii H.

więcej
04-07-2007

Doradcy szkolą Doradców

Doradztwo Gospodarcze DGA będzie realizować usługi doradczo-informacyjne dla pracowników ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Dziś podpisana została umowa w tej sprawie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Umowa podpisana 3 lipca br będzie realizowana do końca kwietnia 2008 r. Wartość umowy to ponad 550 tys. zł

więcej
03-07-2007

Zarząd DGA S.A. odpowiada na pytania dotyczące planowanej emisji akcji

Zapraszamy do lektury FAQ, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi Zarządu DGA SA na najczęściej zadawane pytania w związku z planowaną emisją akcji serii H

więcej
19-06-2007

Amica SA szkoli się z DGA

W kwietniu 2005 roku DGA rozpoczęło realizację programu szkoleniowego dla pracowników firmy Amica SA. Dofinansowane ze środków UE szkolenia miały zakończyć się w marcu 2007 roku, jednak przedstawiciele firmy Amica SA, zadowoleni ze współpracy z DGA, przedłużyli realizację projektu o kolejny rok.

więcej
15-06-2007

DGA: 3 lipca dniem ustalenia prawa do dywidendy

14 czerwca Walne Zgromadzenie DGA SA określiło wysokość dywidendy za rok 2006, na kwotę 54 groszy za akcję. Jako dzień ustalenia prawa do jej otrzymania wybrano 3 lipca br. Warunkiem otrzymania dywidendy przez akcjonariusza jest nabycie akcji DGA do dnia 28.06.2007.

więcej
05-06-2007

Porozumienie o współpracy pomiędzy DGA a Związkiem Powiatów Polskich

W dniu 30 maja 2007 r. Związek Powiatów Polskich podpisał z firmą Doradztwo Gospodarcze DGA SA porozumienie o stałej współpracy. Współpraca ma obejmować działania na rzecz rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej, a w szczególności rozwoju zasobów ludzkich w samorządach. Działania podejmowane w jej ramach to między innymi podnoszenie kompetencji pracowników samorządów, ograniczanie zachowań korupcyjnych, podnoszenie jakości obsługi oraz wsparcie budowy społeczeństwa informatycznego poprzez system e-Administracji.

więcej
04-06-2007

DGA SA członkiem Polskiej Izby Turystyki

Doradztwo Gospodarcze DGA SA zostało przyjęte w poczet członków Polskiej Izby Turystyki. Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której siedemnastoletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce.

więcej
29-05-2007

Obiecujące wyniki DGA za 2006 rok. DGA zyskuje

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. opublikowała wyniki finansowe za 2006 rok, w których może się poszczycić zrealizowaniem założonych prognoz. W 2006 roku DGA osiągnęła 37 mln 350 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 3 mln 61 tys. zł zysku netto. Cała grupa kapitałowa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 39 449 tys., a zysk netto na poziomie 3 mln 248 tysięcy złotych.

więcej
28-05-2007

Beskidzki Dom Maklerski rekomenduje DGA

Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego nadal rekomendują "kupuj" dla akcji DGA SA i wyceniają jedną akcję na 30,9 zł wobec 29,3 zł w poprzedniej rekomendacji.

więcej