Obiecujące wyniki DGA za 2006 rok. DGA zyskuje

Po nie najlepszym roku 2005 DGA odrabia straty. – Po trudnym 2005 roku za cel w 2006 r. przyjęliśmy sobie odzyskanie zaufania, dochowanie prognoz oraz zbudowanie bezpiecznego portfela produktów, co udało się nam osiągnąć. – mówi Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA.

Na dobry wynik Spółki wpłynęła, między innymi, przyjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 06.03.2006, nowa Strategia Spółki na lata 2006-2007, która ukierunkowała działania DGA na trzy obszary: Rozwój – Efektywność – Partnerstwo. W roku 2006 podejmowano działania w każdym z tych aspektów. W ramach aspektu „Rozwój” powstały nowe produkty, takie jak m.in.: „Outsourcing wiedzy o środkach unijnych” czy „System Antykorupcyjny”. Podniesieniu efektywności działania służyły także zmiany w strukturze administracyjnej Spółki oraz restrukturyzacja kosztów. Trzeci aspekt – partnerstwo – realizowany był poprzez przygotowanie kilku dużych ofert wraz ze znaczącymi Partnerami. Jest to już trwały trend w działalności Spółki. Także kontynuowana jest współpraca z niemiecką firmą Droege.

Aktualnie sytuacja Spółki jest stabilna. Realizowane są największe w historii Spółki kontrakty. Działania DGA docenili ponadto analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego, którzy nadal rekomendują „kupuj” dla akcji DGA SA i wyceniają jedną akcję na 30,9 zł wobec 29,3 zł w poprzedniej rekomendacji. Analitycy w raporcie notują: Obserwując dyskonto, z jakim jest notowana spółka w porównaniu do naszej zaktualizowanej wyceny oraz spodziewając się pozytywnych wiadomości związanych z realizacją nowej strategii na lata 2008-2011 rekomendujemy kupowanie walorów DGA.

W 2006 roku Spółka podpisała kilka znaczących umów. - Jako lider konsorcjum, zawarliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącą realizacji projektu „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych III”. Wartość całego projektu to blisko 20 mln złotych – mówi Anna Szymańska, wiceprezes DGA - W ten sposób pod hasłem „Turystyka – wspólna sprawa” Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. wraz z konsorcjantami objęło zasięgiem działań szkoleniowo-doradczych dla branży turystycznej całą Polskę – dodaje. Łączna wartość wszystkich trzech projektów realizowanych z udziałem DGA wynosi 62,4 mln złotych. (Rb nr 29/2006).

Lawina kontraktów przypadła na ostatnie dni sierpnia i początek września, kiedy to Spółka podpisała m.in. umowę na realizację projektu „Opracowanie ekspertyz, analiz i badań w zakresie ochrony konkurencji dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na kwotę 345.000 złotych netto z Fundacją „Fundusz Współpracy” Jednostką Finansująco-Kontraktującą. (Rb nr 30/2006). 31 sierpnia 2006r DGA zawarło umowę z PGNIG S.A. o łącznej wartości przekraczającej 1 mln złotych, dotyczącą Implementacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) w Zintegrowanym Systemie (ZSZ).(Rb nr 31/2006).Na początku września rozpoczęto realizację projektu budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001: 2005 w Kompanii Węglowej S.A. Całkowita wartość umowy to 1,4 mln złotych brutto. (Rb nr 32/2006).

Rzeczywiście w DGA zachodzą istotne zmiany. Jest to pokłosie straty Spółki w 2005 roku i kilku nieudanych inwestycji oraz przyjętej strategii. Zmienia się wielkość i struktura zatrudnienia, modyfikowana jest oferta produktowa, zakończyły się prace nad nowym systemem motywacyjnym oraz przyjęto nowy system organizacyjny DGA.

Jednocześnie, obok działań nakierowanych na wzrost efektywności działania, trwa proces podnoszenia kompetencji konsultantów. DGA uczestniczy we współfinansowanym ze środków unijnych program szkoleniowy dla konsultantów i pracowników DGA „Nasza wiedza sukcesem Wielkich Jutra”.

DGA stawia także na wzmocnienie Grupy Kapitałowej, budując nowy Model biznesowy na lata 2008-11. Nowa strategia ma na celu rozwój nowych działalności, perspektywiczne inwestycje oraz wzrost potencjału i przyrost kompetencji Grupy.

Porównanie wyników DGA za 2005 i 2006 rok (w tys.)

Wyszczególnienie 2005 2004
Przychody ze sprzedaży 31 284 39 449
Zysk brutto na sprzedaży 7 079 11 223
Zysk/strata netto - 3 730 3 248

DGA przygotowuje się obecnie do nowej emisji akcji. Na ostatnim spotkaniu z analitykami Prezes Andrzej Głowacki poinformował w imieniu Spółki o planach zrealizowania w 2008 roku 100 mln przychodów ze sprzedaży oraz 10 mln zysku netto