Zarząd DGA S.A. odpowiada na pytania dotyczące planowanej emisji akcji

Zapraszamy do lektury FAQ, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi Zarządu DGA SA na najczęściej zadawane pytania w związku z planowaną emisją akcji serii H.

Pytania i odpowiedzi:

 1. Proszę o podanie danych osoby zajmującej się w Państwa spółce sprawami emisji papierów wartościowych (akcje) imię i nazwisko
  Za kontakty z inwestorami odpowiada Pani Alina Czub, Dyrektor Biura Zarządu, Tel: 061 6435120; e-mail: alina.czub@dga.pl
 2. Planowana jest emisja akcji serii H, jaka będzie cena tych akcji?
  Na mocy uchwały ZWZ z 14 czerwca 2007 r. Zarząd Spółki został upoważniony do ustalenia ceny emisji akcji serii H.

  Na chwilę obecną decyzja odnośnie ceny emisyjnej nie została podjęta. O decyzjach Zarządu spółka będzie przekazywała informacje w formie raportów bieżących.
 3. W którym ostatnim dniu mogę kupić akcje, by uzyskać prawo poboru?
  Aby uzyskać możliwość złożenia zapisu na akcje serii H należy:
  • nabyć akcje Spółki najpóźniej 16 sierpnia 2007 r. (co prawda dzień prawa poboru ustalono na 21 sierpnia br., jednak prawa z papieru wartościowego nabywa się po rozliczeniu transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych czyli trzeciego dnia roboczego od zawarcia transakcji na GPW),
  • nabyć prawa poboru w obrocie wtórnym na GPW.
 4. Jestem akcjonariuszem DGA, ile akcji serii H będę mógł nabyć?
  Zgodnie z uchwała ZWZ z dnia 14 czerwca 2007r. dotychczasowy akcjonariusz otrzyma za jedną akcję jedno prawo poboru. Dwa prawa poboru upoważniać będą do objęcia siedmiu akcji serii H (2:7) w ramach zapisów podstawowych.
  W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi w tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
  Przykład: Jeśli akcjonariusz posiada 15 akcji, to otrzyma 15 praw poboru dających uprawnienia do zapisu na 52 akcje serii H. Ilość przysługujących akcji nowej emisji wylicza się następująco: (15:2)x7=52,5; co po zaokrągleniu daje 52 akcje.
 5. Dlaczego ZWZ podjęło decyzję o stosunku wykonania prawa poboru 2PP: 7NE ?
  Zarząd był obecny na tegorocznej konferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Wallstreet w Zakopanem, gdzie zapoznał się z opinią inwestorów indywidualnych odnośnie ewentulanej ceny emisyjnej oraz wielkości emisji. W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć, że realizacja oczekiwań akcjonariuszy jest bardzo istotna dla Spółki. Uważamy, że bezpośrednie kontakty z inwestorami indywidualnymi są cennym źródłem informacji dla Zarządu. Prezes Andrzej Głowacki, sam będąc właścicielem większościowego pakietu akcji, prowadzi wiele rozmów z inwestorami, którzy bardzo często zwracają uwagę na niską płynność akcji na GPW. W związku z tym wraz z emisją, która ma zapewnić Spółce 25-40 mln złotych podjęto działanie mające na celu zwiększenie płynności akcji DGA w obrocie (stąd ustalenie stosunku wykonania prawa poboru na następującym poziomie: 2PP: 7NE).
 6. Kiedy będzie można składać zapisy na akcje serii H?
  Zarząd nie podjął jeszcze decyzji o terminie składania zapisów na akcje serii H. Niezwłocznie po jej podjęciu przekaże stosowną informację akcjonariuszom Spółki. Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają prace nad prospektem emisyjnym. Ponadto informujemy, że ostateczny harmonogram oferty publicznej zostanie opublikowany po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 7. Ile akcji serii H wyemituje Spółka?
  Emisja obejmuje do 7.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
 8. Jak będzie można złożyć zapis na akcje serii H?
  Osoby uprawnione do składania zapisów w terminie poboru dokonują zapisów w domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych.
  Osoby zapisujące się na akcje serii H zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na akcje serii H objęte złożonym zapisem, przy czym pełna wpłata na akcje serii H winna wpłynąć najpóźniej w dniu złożenia zapisu. Wpłat należy dokonywać w domach maklerskich przyjmujących zapisy, na rachunki wskazane przez te podmioty. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje nieważnością złożonego zapisu oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału akcji serii H osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu.
 9. Czy Zarząd planuje podać do publicznej wiadomości prognozę finansową na lata 2007-2008? Czy Spółka będzie informować o rozstrzygnięciu interesujących przetargów, w których bierze udział? Jakie są terminy rozstrzygania najbliższych / ważniejszych przetargów?
  Na dzień dzisiejszy Zarząd nie podjął decyzji o opublikowaniu prognozy finansowej na lata 2007-2008.
  Odpowiadając na drugie pytanie uprzejmie informujemy, że Spółka, wzorem wcześniejszych okresów będzie niezwłocznie informować o zawarciu umów istotnych i znaczących dla sytuacji Spółki.
 10. Przewiduje Państwa spółka wypłatę dywidendy w roku 2007 i w latach kolejnych?
  W dniu 14.06.2007 ZWZ Spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy akcjonariuszom kwoty 1.220.400 złotych, tj., 0,54 złotego na jedną akcję Spółki); termin prawa do dywidendy ustalono na 03.07.2007 r. (ze względu na 3-dniowy termin rozliczania transakcji giełdowych w KDPW dotyczy akcji nabytych do 28.06).
  Zgodnie z polityką dywidendy w kolejnych latach Zarząd także będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wielkości 20-40% zysku netto
 11. Jaka jest pozycja konkurencyjna DGA S.A. Jakie są perspektywy branży Emitenta?
  Koncentracja usług doradczych w poszczególnych krajach wygląda różnie, generalnie na większości rynków liczy się ok. 5-10 firm globalnych i ok. 5-10 lokalnych. Pozycja Emitenta na polskim rynku jest bardzo dobra. W gronie firm lokalnych DGA zajmuje drugą pozycję, zarówno w aspekcie przychodów, jak i liczby konsultantów. W odniesieniu do wszystkich firm doradczych, Spółka lokuje się w pierwszej dziesiątce (jednakże brak pełnych danych).
  Rynek usług doradczych wskazano jako wzrostowy. Szacunki Spółki z początku 2006 roku mówią o przyroście rzędu 15% rocznie dla doradztwa w zakresie IT i projektów europejskich oraz 10% dla usług doradczych.
 12. Jak dalej DGA S.A. zamierza się rozwijać?
  W marcu 2007 Spółka zapoznała inwestorów ze strategią na lata 2008-2011. Kluczowe hasło to: „Synergia nowych obszarów i dotychczasowych kompetencji”. Wytyczone kierunki działania na lata 2008 – 2011 to:
  • wzrost potencjału i przyrost kompetencji – celem Zarządu DGA jest wzmocnienie Grupy Kapitałowej podmiotami o zadowalającej rentowności, które zoptymalizują działalność Emitenta w danej dziedzinie; doświadczenie DGA wskazuje, że celem inwestycyjnym winny być akwizycje w podmioty posiadające poza unikalnymi referencjami również potencjał trwały tj. licencje, programy oraz produkty rynkowe. Działania akwizycyjne ukierunkowane są na firmy inżynieryjne, firmy informatyczne oraz firmy szkoleniowe.
  • spójny marketing grupy kapitałowej – prowadzone są prace nad zintegrowanym systemem informacji o Klientach i ich potrzebach; istotnym wkładem będą wspólne akcje i działania marketingowe.
  • inwestycje w innowacyjne projekty – DGA dopuszcza udział kapitałowy w firmach, które poszukują kapitału na rozwój w pierwszej fazie tworzenia się, tzn. fundusz zarodkowy, który skierowany jest do firm mających pomysł, najczęściej związany z rozwijaniem nowoczesnych technologii, ale nie mają odpowiedniego kapitału aby wytworzyć produkt w oparciu o swój pomysł i wprowadzić go na rynek. DGA zamierza wykorzystać doświadczenie z zarządzania projektami i firmami. Na fundusz seed-capital Zarząd planuje przeznaczyć około 10 mln złotych.
 13. Jaka jest długoterminowa strategia rozwoju DGA S.A.? Spółka prowadzi aktualnie przejęcia innych spółek? Jeżeli tak to jakie?
  Celem Zarządu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. jest wzrost wartości dla Akcjonariuszy Spółki poprzez synergię nowych obszarów i dotychczasowych kompetencji, czyli zamierzamy przede wszystkim:
  • optymalnie wykorzystać zasoby Grupy Kapitałowej,
  • gwarantować kompleksowa obsługę klienta w oparciu o szeroką ofertę usług,
  • umacniać markę DGA w oparciu o sprawną komunikację i nowoczesne rozwiązania informatyczne,
  • zapewniać kulturę DGA jako organizację uczącą się i rozwijającą

  Zamierzamy zdecydowanie zmienić obraz Grupy Kapitałowej w DGA, która po akwizycjach poszerzy swoje kluczowe kompetencje. Zarząd prowadzi rozmowy z podmiotami, jednak nie są one łatwe, m.in. ze względu na boom gospodarczy.

  Realizacja akwizycji nastąpi po kolejnej emisji akcji Spółki. Zamiarem Emitenta jest pozyskanie kwoty z przedziału 25 – 40 mln zł. Prace nad prospektem rozpoczęły się w czerwcu a ich zakończenie jest planowane na lipiec 2007 r.

  Przyjęte parametry podmiotów do akwizycji:

    Firma inżynierska Firma informatyczna Firma szkoleniowa
  Przychód 7-12 mln zł 7-20 mln zł 7-30 mln zł
  Rentowność netto 10-15% 5-15% 10-15%

  Dodatkowe atuty referencje z realizacji dużych projektów infrastrukturalnych kompetencje w rozwiązaniach dla biznesu, ERP, BSC doświadczenie w budowaniu szkoleń e-learningowych, umiejętność przygotowania programów szkoleń.

  Spółka podjęła wstępne rozmowy z podmiotami spełniającymi powyższe warunki, po dokonaniu uzgodnień, zamiarem Emitenta jest podpisanie listów intencyjnych o czym będzie bieżąco informować.

 14. Spółka prowadzi nowe inwestycje wewnątrzzakładowe? Jakiej wartości?
  Tak, od kwietnia 2004 roku do czerwca 2006 roku Spółka przeznaczyła ogółem 1,5 mln złotych na finansowanie projektów rozwojowych; aktualnie Spółka doskonali swoje własne oprogramowanie DGA Process, DGA Quality oraz DGA Workflow. Wkrótce do debiutu rynkowego będzie przygotowany nowy produkt łączący funkcjonalność tych trzech programów – o roboczej nazwie DGA BPM (Business Process Management).
 15. Na jakim etapie jest procedura przekształcenia 31.755 akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela i ich dopuszczenia do obrotu giełdowego (pyt: 28.06.2007)?
  Zamiana 31.755 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E na akcje zwykłe na okaziciela miała miejsce w dniu 26 kwietnia 2007 r. o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 14/2007 z 27.04.2007 r. Konwersja akcji nastąpiła 1 czerwca 2007 r., natomiast ich asymilacja i wprowadzenie do obrotu giełdowego nastąpi prawdopodobne około 24 sierpnia 2007 r. Podany wyżej termin zależy od stosownych decyzji organów Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.