Doradcy szkolą Doradców

Doradztwo Gospodarcze DGA będzie realizować usługi doradczo-informacyjne dla pracowników ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Dziś podpisana została umowa w tej sprawie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Umowa podpisana 3 lipca br będzie realizowana do końca kwietnia 2008 r. Wartość umowy to ponad 550 tys. zł

KSU – twój partner w biznesie – w taki sposób usługi instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU promuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, sprawująca pieczę nad systemem.

KSU jest siecią organizacji, które pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom m.in. spełnić wymogi formalne w staraniach o pieniądze z funduszy strukturalnych. KSU tworzą organizacje świadczące usługi doradcze, w tym o charakterze ogólnym oraz proinnowacyjnym szkoleniowe, informacyjne i finansowe. To w największym skrócie izby gospodarcze, centra innowacji i wspierania przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych, stowarzyszenia i instytuty badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości i wiele innych, których działalność nie jest zorientowana na zysk.

Większość usług świadczonych przez ośrodki KSU adresowana jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także do mikroprzedsiębiorstw oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą. Podzielić je można na kategorie: usługi doradcze o charakterze ogólnym oraz proinnowacyjnym, informacyjne, finansowe i szkoleniowe. Pierwszy dział to doradztwo w dziedzinie marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania. W ośrodkach KSU można także uzyskać doradztwo o charakterze proinnowacyjnym tj. dowiedzieć się jak poprawić prowadzoną działalność lub przygotować firmę do nowych zadań. Działalność informacyjna to propagowanie wiedzy o dostępnych programach pomocowych i wymaganych kryteriach starań o tę pomoc, zasadach prowadzenia działalności na rynkach europejskich, a także platformach, na których zamieścić można swoją ofertę i znaleźć partnerów biznesowych. Usługi finansowe to poręczenia kredytowe i pożyczki na rozwój lub rozpoczęcie działalności, a szkoleniowe, to oferta uczestnictwa w szkoleniach otwartych lub przygotowywanych na konkretne zamówienie klienta.

Gęsta sieć ośrodków KSU rozmieszczonych we wszystkich województwach gwarantuje znajomość lokalnej specyfiki. Jak widać oferta jest bardzo szeroka i wszyscy zainteresowani powinni znaleźć wsparcie w każdym z ośrodków KSU. By to wsparcie było jak najbardziej kompleksowe, w KSU działa system szybkiego wyszukiwania partnerów najlepiej zorientowanych w danej tematyce.

  • Ośrodki KSU nie pozostają bierne wobec dynamicznych zmian zachodzących na współczesnych, prężnych rynkach. Usługi wciąż dopasowywane do potrzeb przedsiębiorców.
    Każdy ośrodek zarejestrowany jest w KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw posiada wdrożony system zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001- mówi kierownik projektu Aleksandra Walczyk – Jasson, specjalista w Zespole Instytucjonalnego Systemu Wsparcia.
  • Doradztwo Gospodarcze DGA ma prowadzić dla KSU kompleksowe usługi doradcze związane z utrzymaniem i doskonaleniem tego systemu. Między innymi przeprowadzi specjalistyczne sesje informacyjno-doradcze i - zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością – a także indywidualne sesje doradcze dla każdego ośrodka KSU, w tym przygotowanie do audytu wewnętrznego. Konsultanci DGA opracują też przewodnik związany z funkcjonowaniem w sieci KSU- dodaje.
  • Zamierzamy szczególnie zatroszczyć się jakość usług świadczonych przez KSU poprzez odpowiednie przygotowanie kadry, która wciąż będzie doskonalić swoje umiejętności, szczególnie wobec znacznej dynamiki sytuacji sektora MŚP. Ważna jest metodyka sesji informacyjno-doradczych, w tym prowadzenia doradztwa indywidualnego dla każdego ośrodka KSU oparta na najbardziej efektywnych metodach – powiedziała Anna Szymańska, wiceprezes DGA SA.

Spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zrealizowała ponad 1 500 projektów konsultingowych (w tym ponad 250 z zakresu systemów zarządzania jakością) dla różnych podmiotów (prywatnych, publicznych). Efektem licznych projektów, które realizuje DGA są ekspertyzy, publikacje, podręczniki. Warto wymienić tu chociażby realizowany na zlecenie PARP projekt: „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”, w trakcie którego zostały opracowane następujące poradniki: „Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy”; „Tworzenie i prowadzenie firm oferujących usługi telepracy”; „Reorganizacja działalności przedsiębiorstwa ze względu na zastosowanie telepracy”; „Poradnik dla Gminnych Centrów Informacji zamierzających funkcjonować jako instytucje pośredniczące na rynku telepracy”.

Informacja dodatkowe:

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) powstał w 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której następcą prawnym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W skład KSU wchodzą organizacje niezależne i samofinansujące się. Obecnie w ramach sieci współpracują około 173 ośrodki KSU w 181 lokalizacjach. Uczestnictwo w systemie jest otwarte i całkowicie dobrowolne, współpraca między ośrodkami ma na celu wyłącznie rozwój systemu wsparcia małych i średnich firm, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności. Są to instytucje zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez PARP, nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję. Świadczą one usługi doradcze, w tym o charakterze proinnowacyjnym, szkoleniowe, informacyjne i finansowe (udzielanie pożyczek oraz poręczeń kredytowych) mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym działalność gospodarczą. Misją KSU jest wspieranie rozwoju prężnie rozwijających się ale wciąż potrzebujących pomocy małych i średnich przedsiębiorców. Pomoc ma być udzielana poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do działania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.