Raporty bieżące z roku 2006

15-12-2006 Raport nr 47/2006
Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Emitenta przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
15-12-2006 Raport nr 46/2006
Zmniejszenie poniżej progu 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta przez Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska
12-12-2006 Raport nr 45/2006
Zbycie części udziałów w spółce Doradztwo Podatkowe DGA & SAJA Sp. z o.o.
17-11-2006 Raport nr 44/2006
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dniu 17.11.2006r.
17-11-2006 Raport nr 43/2006
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
08-11-2006 Raport nr 42/2006
Wyjaśnienie w nawiązaniu do skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2006 roku (QSr 3/2006)
07-11-2006 Raport nr 41/2006
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 listopada 2006 r.
25-10-2006 Raport nr 40/2006
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2006 r.
25-10-2006 Raport nr 39/2006
Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 17.11.2006r. proponowane zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem
10-10-2006 Raport nr 38/2006
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z PKO BP SA
29-09-2006 Raport nr 37/2006
Korekta raportu PSr 2006
22-09-2006 Raport nr 36/2006
Korekta raportów QSr I/2006 i QSr II/2006
20-09-2006 Raport nr 35/2006
Zawarcie znaczących umów o limit i przelew wierzytelności
11-09-2006 Raport nr 34/2006
Zmiany w składzie Zarządu DGA
05-09-2006 Raport nr 33/2006
Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta
01-09-2006 Raport nr 32/2006
Istotna umowa z Kampanią Węglową
01-09-2006 Raport nr 31/2006
Istotna umowa z PGNiG
01-09-2006 Raport nr 30/2006
Istotna umowa z Fundacją „Fundusz Współpracy” Jednostką Finansująco-Kontraktującą dla UOKiK
28-07-2006 Raport nr 29/2006
Znacząca umowa dla PARP Turystyka III
29-06-2006 Raport nr 28/2006
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
28-06-2006 Raport nr 27/2006
Oświadczenie Zarządu DGA SA dotyczące przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
Załącznik nr 1 do raportu nr 27/2006 28-06-2006 Raport nr 26/2006
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
28-06-2006 Raport nr 25/2006
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dniu 28.06.2006r.
28-06-2006 Raport nr 24/2006
Znacząca umowa dla PARP Turystyka II
23-06-2006 Raport nr 23/2006
Zmiana w Radzie Nadzorczej i kandydat do organu nadzorującego Spółki
19-06-2006 Raport nr 22/2006
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2006r.
14-06-2006 Raport nr 21/2006
Umowa o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych
13-06-2006 Raport nr 20/2006
Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki
07-06-2006 Raport nr 19/2006
Istotna umowa z PARP dot. przeprowadzenia sesji informacyjno-doradczych dla Krajowego systemu Usług dla Małych i ¦rednich Przedsiębiorstw
01-06-2006 Raport nr 18/2006
Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 28.06.2006r
25-05-2006 Raport nr 17/2006
Istotna umowa z Urzędem Służby Cywilnej dot. projektu „Pomoc doradcza oraz szkoleniowa dla Służby Cywilnej”
27-04-2006 Raport nr 16/2006
Istotna umowa z MPiPS w sprawie realizacji projektu dla Powiatowych Urzędów Pracy „Wysoka jakość gwarantem rozwoju”
27-04-2006 Raport nr 15/2006
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2006r
26-04-2006 Raport nr 14/2006
Podsumowanie osiągnięć w dziedzinie zdobywania dotacji unijnych w 2005 roku– DGA najskuteczniejszą firmą konsultingową
25-04-2006 Raport nr 13/2006
Wygrany przetarg na realizację znaczącego projektu dla PARP Turystyka II
07-04-2006 Raport nr 12/2006
Odwołanie prokury
31-03-2006 Raport nr 11/2006
Porozumienie o współpracy z niemiecką firmą konsultingową Droege & Comp. GmbH.
23-03-2006 Raport nr 10/2006
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005
07-03-2006 Raport nr 9/2006
Nowa Strategia Spółki na lata 2006-2007 i zmiana prognozy finansowej na 2006 rok
24-02-2006 Raport nr 8/2006
Istotna umowa w sprawie realizacji projektu dla PFRON „Kroki ku pracy – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”
15-02-2006 Raport nr 7/2006
Zmiana prognozy finansowej na 2005 rok
08-02-2006 Raport nr 6/2006
Zmiana dotycząca Przedstawicielstwa w Moskwie
28-01-2006 Raport nr 5/2006
Nabycie udziałów w Spółce PBS Sp. z o.o.
20-01-2006 Raport nr 4/2006
Informacja o zakupie akcji DGA w 2005 roku przez członka Zarządu Spółki
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 4/2006 05-01-2006 Raport nr 3/2006
Powołanie osoby Zarządzającej Emitenta
05-01-2006 Raport nr 2/2006
Umowa w sprawie realizacji projektu szkoleniowego dla Menedżerów z Europy Wschodniej i Azji ¦rodkowej
03-01-2006 Raport nr 1/2006
Terminy publikacji raportów okresowych w 2006 roku