Raporty bieżące z roku 2004

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportami bieżącymi Spółki DGA SA.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. (74/2004) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ( 73/2004) Przekazanie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.12.2004 (72/2004) Nabycie akcji spółki Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A. (71/2004) Akredytacje PARP dla DGA w ramach nowego programu strukturalnego SPO WKP (70/2004) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21.12.2004r.(69/2004) Załącznik do raportu 68 Ustalenie jednolitego tekstu Statutu – uchwała Rady Nadzorczej (68/2004) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (67/2004) Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (66/2004) Zawarcie znaczącej umowy ubezpieczeniowej dot. prowadzenia działalności w Federacji Rosyjskiej (65/2004) Zakończenie realizacji znaczcej umowy - Kompania Węglowa SA (64/2004) Znacząca i istotna umowa (63/2004) Rejestracja przedstawicielstwa w Moskwie Wygrany przetarg – Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich w woj. zachodniopomorskim (60/2004) Bieżąca sytuacja Spółki (59/2004) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej (58/2004) Umowa znacząca, bieżąca sytuacja kapitału zakładowego spółki zależnej Wpis DGA przez MGiP do rejestru agencji zatrudnienia (56/2004) Kolejne akredytacje PARP dla DGA (55/2004) List intencyjny - nabycie udziałów ( 54/2004) Umowa z Ministrem Gospodarki i Pracy (53/2004) Zmiana terminu raportu za II kwartał SA-QSr II/2004 (52/2004) Akredytacja PARP dla DGA (51/2004) Przekroczenie progu 5% udziału w kapitale przez OFE Allianz Polska (50/2004) Uchwały podjęte przez ZWZ 15.06.04 ( 49/2004) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej (48/2004) Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ (47/2004) Rejestracja zmiany adresu siedziby Spółki (46/2004) Doprecyzowanie projektu uchwały WZ w sprawie podziau zysku za 2003 (45/2004) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia 15.06.04 (44/2004) Opinia Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki (43/2004) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2003 (42/2004) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (41/2004) Zmiana adresu siedziby Spółki (40/2004) Wyjaśnienie do rozszerzonego raportu za I kwartał 2004 (39/2004) Zarejestrowanie spółki zależnej DGA & SAJA Sp. z o.o. (38/2004) Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego SA - R 2003 (37/2004) Sprostowanie do jednostkowego raportu rocznego SA - R 2003 (36/2004) Umowa z ZUS, umowy Emitenta (35/2004) Zawiązanie spółki Doradztwo Podatkowe DGA & SAJA Sp. z o.o. (34/2004) Wstępne wyniki za I kwartał 2004 r ( 33/2004) Przedstawicielstwo DGA w Moskwie ( 32/2004) Data pierwszego notowania akcji - 20.04.04 (31/2004) Decyzja KDPW, planowana data debiutu (30/2004) Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą Emitenta (29/2004) Dane do obliczenia wskaĽników giełdowych (28/2004) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (27/2004) Wynik subskrypcji akcji serii G ( 26/2004) Wynik subskrypcji akcji serii F ( 25/2004) Umowa istotna (24/2004) Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego (23/2004) Wykaz akcjonariuszy na NWZ (22/2004) Odwołanie i powołanie osób nadzorujących (21/2004) Uchwały NWZ (20/2004) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (19/2004) Przydział akcji serii F i G (18/2004) Korekta prospektu ( 17/2004) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej (16/2004) Przyjęcie akcji do KDPW (15/2004) Umowa znacząca (14/2004) Aktualizacja prospektu - cena akcji (13/2004) Aktualizacja prospektu - cena emisyjna (12/2004) Aktualizacja prospektu-przedział cenowy (11/2004) Korekta prospektu (10/2004) Korekta prospektu - umowy BDM PKO BP, audytor (9/2004) Lista akcjonariuszy NWZ (8/2004) Uchwały NWZ (7/2004) Zmiana prospektu - prognoza (6/2004) Korekta prospektu (5/2004) Korekta prospektu (4/2004) Załącznik do raportu nr 3 - Ład korporacyjny Dopuszczenie akcji (3/2004 Terminy publikacji raportów okresowych (2/2004) Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG (1/2004)