Struktura akcjonariatu DGA S.A.

Akcjonariusze dysponujący bezpośrednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Imię i nazwisko akcjonariusza Liczba głosów
na WZ
Liczba Akcji Udział w kapitale
zakładowym
Udział w liczbie
głosów na WZ

Andrzej Głowacki

384 807

384 807

34,05%

34,05%

    w tym akcje uprzywilejowane

98 000

98 000

8,67%

8,67%

Anna Szymańska

64 854

64 854

5,74%

5,74%

    w tym akcje uprzywilejowane

12 000

12 000

1,06%

1,06%

DGA S.A.*

116 965

116 965

10,35%

10,35%

    w tym akcje uprzywilejowane

-

-

-

-

Arkadiusz Pychiński

58 100

58 100

5,14%

5,14%

    w tym akcje uprzywilejowane

-

-

-

-

Krzysztof Puzio

57 810

57 810

5,11%

5,11%

    w tym akcje uprzywilejowane

-

-

-

-

* akcje skupione w ramach "Programu skupu akcji własnych DGA S.A."

Serie akcji w kapitale Spółki DGA S.A.

Lp.

Seria

Liczba akcji

Wartość nominalna

Typ akcji

Kod ISIN

1.

A

1 020 279

8,0

zwykłe na okaziciela

PLDGA0000019

2.

E

110 000

8,0

imienne uprzywilejowane

PLDGA0000027

Razem 

 -

1 130 279

8,0

 -