16 sierpnia ostatnim dniem nabycia akcji DGA, które uprawniają do skorzystania z prawa poboru akcji nowej emisji

Dzień prawa poboru został ustalony na 21 sierpnia. Dotychczasowy akcjonariusz otrzyma za jedną akcję jedno prawo poboru.

Dwa prawa poboru upoważniać będą do objęcia siedmiu akcji serii H (2:7) w cenie emisyjnej 2 zł. w ramach zapisów podstawowych. W przypadku gdy, liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Już w poniedziałek 20 sierpnia DGA SA zamierza złożyć w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.