Prospekt emisyjny z 2004 roku

Niniejsza elektroniczna wersja prospektu emisyjnego Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 19 lutego 2004 roku i przez cały okres Publicznej Oferty będzie dostępny w siedzibie Emitenta, w Punktach Obsługi Klientów Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. których wykaz został przedstawiony w załączniku nr 10, w Dziale Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4) oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1).

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie. Akcje serii A, B, C, D, E, F i G zostały wprowadzone do publicznego obrotu w trybie art. 61 ust. 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

W Publicznej Ofercie, której dotyczy niniejszy Prospekt, można uczestniczyć wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.