Informacja Prasowa - DGA w blokach startowych

DGA w blokach startowych
Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przedstawił sprawozdanie finansowe za III kw. 2007 r. Lektura dokumentu wskazuje, że Spółka finiszuje w pierwszych dużych projektach unijnych (Turystyka, Klastry), cieszy się sukcesami zrealizowanych projektów (Telepraca) i … czeka na pierwsze konkursy ze środków strukturalnych 2007-2013.
Zarząd DGA S.A. podkreślił trzy kluczowe aspekty:

1. Zarząd DGA rośnie w siłę
5 listopada br Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA SA powołał w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Janusza Wiśniewskiego.
Nowy Wiceprezes pełnienie funkcji rozpocznie 6 listopada 2007 r.
Janusz Wiśniewski posiada wieloletnie doświadczenie zarządzania znaczącymi organizacjami gospodarczymi. Aktualnie jest Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej, Prezesem Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej oraz Członkiem World Petroleum Council. W latach 2002 - 2005 pełnił kolejno funkcję Wiceprezesa Zarządu i p.o. Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. W latach 2005-2007 Partner Ernst&Young Polska.

2. Obiecujące wyniki III kwartału
Zarząd DGA S.A. przedstawił wyniki III kwartału 2007 r. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 9,31 mln zł (Grupa Kapitałowa 9,73 mln zł.), zaś zysk netto wyniósł prawie 1,03 mln zł (Grupa Kapitałowa 1,09 mln zł.). Po trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży narastająco przekroczyły 26,15 mln zł, natomiast zysk netto wynosi 2,27 mln zł (wzrost o 21%). Narastająco za trzy kwartały Grupa Kapitałowa DGA wypracowała zysk netto w wysokości 2,4 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku oznacza wzrost o 13,8%. Nastąpiła również istotna zmiana wielkości zysku ze sprzedaży – wzrost o 780 tys. zł. Wartość EBITDA Grupy Kapitałowej DGA w trzecim kwartale 2007 roku wyniosła 1 813 tys. - III kwartał 2007 r. to kolejny kwartał, w którym Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy, co dowodzi, że wdrażana strategia jest właściwa i daje perspektywy dobrych wyników w kolejnych kwartałach – mówi Andrzej Głowacki, prezes zarządu DGA SA.

W III kwartale br. miały miejsce istotne wydarzenia, które bezpośrednio wpłyną na pozycję rynkową i przychody DGA S.A.

Wyszczególnienie

III kwartał 2007

Razem III kwartały 2007

III kwartał 2006

Razem III kwartały 2006

Przychody ze sprzedaży

9 316

26 156

10 251

27 683

Zysk brutto na sprzedaży

2 790

7 200

2 558

7 340

Marża brutto na sprzedaży

30%

28%

24,5%

26,5%

EBITDA

1 734

3 661

1 987

3 884

Marża EBITDA

19%

14%

19%

14%

Zysk/strata netto

1 038

2 273

1 211

1 879

Marża netto

11%

9%

11,8%

6,8%


Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2007 r.:
• Zawarcie z PARP umowy dot. utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w ośrodkach Krajowego Systemu Usług;
• Zawarcie porozumienia intencyjnego dotyczącego nawiązania współpracy i nabycia przez Emitenta części udziałów Spółki 4system Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;
• Zawarcie umowy z Korporacją Polskie Stocznie S.A. (KPS), Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARR) i Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Cenzin Sp. z o .o. (Cenzin) na przeprowadzenie procesu zbycia Akcji Stoczni Gdańsk S.A.;
• Zawarcie porozumienia intencyjnego dotyczącego współpracy i nabycia przez Emitenta części udziałów Spółki HIRON Management Consulting Ltd. funkcjonującej na rynku bułgarskim;
• Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym do 7.910.100 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
• Zawarcie ze Spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna umowy na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001;
• Podpisanie umowy z PARP na przeprowadzenie auditów wewnętrznych w ośrodkach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).

3. Prawa poboru DGA płynne dłużej
9 października br Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła nowy harmonogram emisji akcji serii H Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. Subskrypcja zostanie przeprowadzona w pierwszych dniach grudnia br. Decyzja o przesunięciu terminu subskrypcji akcji serii H. spowodowana była zbyt krótkim czasem notowań praw poboru i tym samym niemożnością prezentacji inwestorom, w szczególności instytucjonalnym programów działania Spółki. - Zdaniem Andrzeja Głowackiego, prezesa zarządu DGA SA wycena akcji nie odpowiadała rzeczywistej wartości Spółki.

Nowy harmonogram emisji akcji serii H wygląda następująco:
7 grudnia 2007 r. Zakończenie notowań praw poboru Akcji Serii H*
3 grudnia 2007 r. Otwarcie publicznej subskrypcji
3 grudnia 2007 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
12 grudnia 2007 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
21 grudnia 2007 r. Przewidywany termin przydziału Akcji Serii H w ramach prawa poboru
21 grudnia 2007 r. Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii H, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)
27 grudnia 2007 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
28 grudnia 2007 r. Przewidywany termin ewentualnego przydziału Akcji Serii H nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru
28 grudnia 2007 r. Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Serii H i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

Koniec informacji.


INFORMACJE DLA PRASY:
Kamila Górczyńska-Żyżkowska
tel.: +48 61 643 51 17, GSM: 0 601 805 484, e-mail: kamila.gorczynska@dga.pl