Nowy inwestor w DGA

27 listopada 2007 r. znaczącym akcjonariuszem DGA SA został Roman Karkosik, największy prywatny inwestor warszawskiej giełdy. Nowy akcjonariusz nabył 285 tys. praw poboru uprawniających do zapisu na 997.500 akcji serii H spółki DGA S.A. W przypadku objęcia tych akcji udział Romana Karkosika będzie stanowić blisko 10–proc. udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ.
- Objęcie znaczącego pakietu akcji przez Pana Romana Karkosika jest dla DGA dużym wyróżnieniem i wyzwaniem. Z jednej strony cieszy nas, że zostaliśmy zauważeni przez największego prywatnego inwestora warszawskiej giełdy, co może świadczyć o pozytywnej ocenie naszego potencjału wzrostowego, dobrej pozycji rynkowej oraz sprzyjających uwarunkowaniach do dalszego wzrostu. Z drugiej zaś strony, jako Zarząd mamy przeświadczenie, że oceniani będziemy przez Inwestora, który jest kojarzony z sukcesem i doskonałą intuicją – mówi Andrzej Głowacki, prezes zarządu DGA SA.
- Rynek usług doradczych w Polsce ma bardzo dobre perspektywy na najbliższe lata. Pędząca gospodarka, promocja innowacyjności oraz „deszcz” środków unijnych to szansa szybkiego wzrostu także dla DGA. Bazą naszej Spółki jest zespół konsultantów, referencje i potencjał organizacyjny do realizacji dużych projektów konsultingowych. Jestem bardzo zadowolony, że Pan Roman Karkosik zainwestował w polską firmę doradczą i jestem przekonany, że inwestycja w akcje DGA będzie kojarzyła się naszemu nowemu Inwestorowi wyłącznie z sukcesami – dodaje.
Warto przypomnieć, że zgodnie z decyzję Komisji Nadzoru Finansowego prawa poboru akcji są nadal notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i inwestorzy mogą jeszcze do 7 grudnia podejmować decyzje o poziomie zaangażowania w DGA. 3 grudnia br ruszają zapisy na akcje Spółki.
Nowy harmonogram emisji akcji serii H wygląda następująco: 

7 grudnia 2007 r. Zakończenie notowań praw poboru Akcji Serii H
3 grudnia 2007 r. Otwarcie publicznej subskrypcji
3 grudnia 2007 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
12 grudnia 2007 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
21 grudnia 2007 r. Przewidywany termin przydziału Akcji Serii H w ramach prawa poboru
21 grudnia 2007 r. Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii H, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)
27 grudnia 2007 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
28 grudnia 2007 r. Przewidywany termin ewentualnego przydziału Akcji Serii H nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru
28 grudnia 2007 r. Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Serii H i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto też przypomnieć, że 5 listopada br Spółka opublikowała wyniki III kwartału 2007r. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 9,31 mln zł (Grupa Kapitałowa 9,73 mln zł.), zaś zysk netto wyniósł prawie 1,03 mln zł (Grupa Kapitałowa 1,09 mln zł.). Po trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży narastająco przekroczyły 26,15 mln zł, natomiast zysk netto wynosi 2,27 mln zł (wzrost o 21%). Narastająco za trzy kwartały Grupa Kapitałowa DGA wypracowała zysk netto w wysokości 2,4 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku oznacza wzrost o 13,8%.

Koniec informacji.

INFORMACJE DLA PRASY:
Kamila Górczyńska-Żyżkowska
tel.: +48 61 643 51 17, GSM: 0 601 805 484, e-mail: kamila.gorczynska@dga.pl