Tomasz Kozioł

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni Pan Tomasz Kozioł,

Pan Tomasz Kozioł ma wykształcenie wyższe – magister nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja Finanse i Bankowość (1998-2001), studia licencjackie (1995-1998) Politechnika Białostocka, specjalizacja Zarządzanie i Marketing.

Przebieg kariery zawodowej Pana Tomasza Kozioł:
1998r. 1999r. Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Banku S.A.,
pracownik Punktu Obsługi Klientów w Białymstoku,
1999r. 2005r. Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Banku S.A.,
Inspektor Nadzoru,
2005r. 2007r. Dom maklerski KBC Securities N.V. Oddział w Polsce,
St. Specjalista ds. Sprzedaży w Zespole Sprzedaży i Transakcji,
04.2005r. nadal Dom maklerski KBC Securities N.V Oddział w Polsce,
Manager ds. Klientów VIP,
14.06.2007r. nadal Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Oświadczenie:

W dniu 14 stycznia 2008 r. działając w imieniu własnym, jako Członek Rady Nadzorczej Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, uwzględniając zasadę 2 z II części ładu korporacyjnego wynikającą z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” wprowadzonych na podstawie Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 pan Tomasz Kozioł oświadczył, iż pomiędzy jego osobą a akcjonariuszami Spółki dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (według stanu na dzień niniejszego oświadczania) nie występują powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na jego stanowisko jako Członka Rady Nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
Jednocześnie pan Tomasz Kozioł oświadczył, iż w przypadku zaistnienia zmiany w powyższym zakresie zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o tej okoliczności.

powrót