Informacje z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki - wyniki I kwartału i projekty inwestycyjne

W dniu 31 marca 2008 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. Podczas spotkania Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową spółki, wynikami za ostatni kwartał 2007 roku oraz zapoznała się z planami spółki na 2008 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjęła wstępne wyniki finansowe za rok 2007. Przeanalizowała także fakt, że w pierwszym kwartale bieżącego roku nie ogłaszano konkursów i przetargów na nowe projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi na ich brak, wyniki za ten okres mogą być odpowiednio niższe, co jednak winno być odrobione stopniowo w kolejnych kwartał.

Na posiedzeniu Rada Nadzorcza zapoznała się z prezentacją Zarządu dotyczącą przedsięwzięć inwestycyjnych. Rada uznała, że kierunek działań przedstawiony przez Spółkę jest właściwy. Pozytywnie przyjęto propozycję powołania nowej spółki zależnej zajmującej się zarządzaniem tymczasowym i finansowaniem przedsiębiorstw, a także pozyskiwaniem kapitału na ich rozwój. Zaakceptowano także autorski projekt Spółki: stworzenie przez DGA portalu informacyjnego.

Zarząd rozważa inwestycje w firmy, których wzrost wartości mógłby być uzyskany w perspektywie 3-5 lat. Rada Nadzorcza zaakceptowała plany inwestycyjne Spółki oraz zarekomendowała, aby przejęcia firm opartych wyłącznie lub w większości o potencjał ludzki następowały etapowo, a wycena firm była odniesiona do wyników przejmowanej spółki w kolejnych latach. Rada Nadzorcza wskazała, że pożądany przedział czasowy objęcia 100% udziału w takowych spółkach winien zawierać się w przedziale 3-6 lat i zapłata winna być rozłożona także w takowym okresie.

Rada Nadzorcza wskazała także, iż Zarząd winien przedstawić na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej (zaplanowanym na 20 maja 2008 r.) kompleksowy program wykorzystania środków pozyskanych z emisji akcji.