Michał Lachowicz

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni Pan Michał Lachowicz.

Pan Michał Lachowicz ma wykształcenie wyższe – mgr inżynier, (rok uzyskania tytułu 2004), studia wyższe zawodowe na makrokierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja w zakresie inżynierii komputerowej.
Kandydat jest po zaliczeniu I etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Lachowicza:
1999r. 2000r. PCM Sp. z o.o.
2001r. 2002r. B2B Sp. z o.o.
2002r. 2004r. Taxus SI Sp. z o.o.
2004r. 2005r. Bonair S.A.
2005r. 2007r. CS Stars Sp. z o.o.
2007r. 2008r. członek Rady Nadzorczej Spółki publicznej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A.

Oświadczenie:
W dniu 12 czerwca 2008 r. działając w imieniu własnym, jako Członek Rady Nadzorczej Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, uwzględniając zasadę 2 z II części ładu korporacyjnego wynikającą z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” wprowadzonych na podstawie Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 pan Michał Lachowicz oświadczył, iż pomiędzy jego osobą a akcjonariuszami Spółki dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (według stanu na dzień niniejszego oświadczenia) nie występują powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na jego stanowisko jako Członka Rady Nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
Jednocześnie pan Michał Lachowicz oświadczył, iż w przypadku zaistnienia zmiany w powyższym zakresie zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o tej okoliczności. 

powrót