Informacja prasowa - DGA zamyka emisję i czeka na wzrost wyceny akcji

6 lutego znikną prawa do akcji DGA serii H i na warszawskim parkiecie notowanych będzie 9.220.973 akcji doradczej Spółki z Poznania, a w portfelach głównych akcjonariuszy jest jeszcze 949.027 akcji imiennych. Łącznie to stanowi 10.270.000 akcji.
Emisja akcji Serii H zapewne długo będzie śnić się po nocach akcjonariuszom DGA. Prawo Murphego – „Jeżeli coś może się nie udać – nie uda się na pewno” kilkukrotnie sprawdzało się w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy. Historia emisji jest następująca:

 1. 14 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uchwala wypłatę dywidendy, powołuje w skład Rady Nadzorczej trzech nowych członków oraz uchwala podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
 2. Podwyższenie kapitału, zgodnie z uchwałą miało uwzględniać prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i wynosi 7.910.000 zł. Akcjonariuszom DGA zaproponowano objęcie 7 nowych akcji przy posiadanych dwóch akcjach. Ustalono, że dniem, według którego określa się Akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru akcji serii H (dzień prawa poboru) będzie 21 sierpnia 2007 r.
 3. W dniu 15 czerwca 2007 r. akcje DGA były notowane po 31 zł. Uwzględniając liczbę akcji, która wówczas wynosiła 2.260.000 szt., DGA było wycenione przez rynek na kwotę 70 mln zł.
 4. 7 sierpnia 2007 r. cena emisyjna została ustalona na 2 zł, co oznaczało, że Zarząd zamierzał pozyskać od Inwestorów 15,8 mln zł. Wcześniej zapowiadano pozyskanie nawet 40-50 mln zł. Widoczny był spadek ceny akcji DGA, których cena w tym dniu wynosiła 27,80 zł. Inwestor posiadający dwie akcje DGA o łącznej wartości 55,60 zł był uprawniony do objęcia 7 akcji serii H w cenie 2 zł każda, czyli był zaproszony do zainwestowania 14 zł.
 5. W dniu 21 sierpnia nastąpiło odłączenie praw poboru. Przed tym akcje DGA były notowane po 23,50 zł. W wyniku odłączenia praw poboru kurs odniesienia dla akcji został określony na 6,40 zł, zaś kurs odniesienia praw poboru na 18,69 zł.
 6. 23 sierpnia Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny dotyczący wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym do 7.910.000 akcji zwykłych serii H. Prospekt został zatwierdzony w dniu 25 września 2007 r.
 7. Prawa poboru miały być notowane od 1 października do 1_0 października 2007 r. Subskrypcja była przewidziana od 10 do 15 października 2007 r.
 8. W dniu 9 października 2007 r. Zarząd Spółki DGA uzyskał zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego, w którym dokonał przesunięcia terminu subskrypcji na 3-12 grudnia 2007 r. W efekcie prawa poboru DGA były notowane od 1 października do 7 grudnia, a ich cena wahała się w przedziale od 8,00 zł do 14,99 zł.
 9. W dniu 27 grudnia 2007 r. na konto DGA wpłynęła kwota 15.820.000 zł, zaś 7 stycznia 2008 r. Zarząd Spółki złożył przed notariuszem oświadczenie, że w efekcie dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego łączny kapitał zakładowy wynosi 10.170.000 zł.
 10. W dniu 3 stycznia 2008 r. do obrotu giełdowego wprowadzono 7.910.000 praw do akcji zwykłych serii H. Ich cena wynosiła 5,25 zł, a następnie wahała się w przedziale od 3,85 zł do 5,53 zł.
 11. W dniu 4 lutego 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym w dniu 6 lutego 2008 r. 7.910.000 akcji serii H Spółki.
 12. Począwszy od 6 lutego 2008 r., wszystkie akcje Spółki w obrocie giełdowym będą notowane pod jednym kodem, a liczba akcji wszystkich emisji DGA 10.170.000 ogółem, przy aktualnej cenie akcji na poziomie 4,80 zł, daje wycenę Spółki w kwocie zaledwie 50 mln zł.

PODSUMOWANIE

 1. Spółka pozyskała od inwestorów 15,8 mln zł w gotówce, czyli jej kapitały własne wynoszą ok. 37 mln zł.
 2. Spółka jest wyceniona na 50 mln zł, czyli o 40% taniej w porównaniu z dniem podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału.
 3. Na spotkaniu z Inwestorami w trakcie CEE Market Forum Prezes Zarządu przedstawił bardzo dobre perspektywy dla Spółki.
 4. Przy uwzględnieniu aspektów wskazanych w pkt. 1-3 cena akcji ma duży potencjał wzrostowy.

Kontakt dla prasy:
Kamila Górczyńska-Żyżkowska
kamila.gorczynska@dga.pl
tel. 0601  805 484