Rekomendacja Zarządu DGA: wypłata 100% zysku za rok 2007

Uprzejmie informujemy, że w swej uchwale z 25 lutego 2008 r. Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. ustalił rekomendację wypłaty 100% zysku za rok 2007 w formie dywidendy dla Akcjonariuszy.
Poniżej pełna treść rekomendacji:
Rekomendacja dot. dywidendy za 2007 rok
Jednym z priorytetowych celów Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jest zapewnienie swoim Akcjonariuszom możliwości zwiększania wartości ich kapitału w aspekcie wzrostu cen akcji poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz czytelnej, długofalowej i stabilnej polityki dywidend.
Zgodnie z przyjętą 9 sierpnia 2005 r. i konsekwentnie stosowaną polityką dywidendy, nadwyżka wolnych środków, w zależności od interesów Spółki, oceny zamierzeń, perspektyw oraz zasobów Spółki dokonanych przez organy nadzorujące i zarządzające Spółki, może być wypłacana w formie pieniężnej (dywidendy) lub w formie nabycia własnych akcji w celu umorzenia.
Jeśli chodzi o rok 2007, Zarząd kierując się bezpośrednio interesami Spółki i interesami Akcjonariuszy, uwzględniając środki zebrane z emisji akcji serii H pozwalające na sfinansowanie dalszego rozwoju Spółki poprzez inwestycje, postanawia rekomendować przeznaczenie 100% wypracowanego w 2007 roku zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidenda przysługuje Akcjonariuszom, którzy zaufali Spółce i powierzyli jej swoje środki.
Termin podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie Emitenta, które w 2008 roku zaplanowano na 12 czerwca 2008 r. Zarząd po akceptacji Rady Nadzorczej, przedstawi na Walnym Zgromadzeniu wniosek o wypłatę dywidendy zawierający powyższą rekomendację.
Istniejące uprzywilejowania akcji co do dywidendy
Żadne Akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy.”