6 lutego br. pierwsze notowanie nowych akcji serii H Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 4 lutego br. podjął uchwałę, w której wyznaczył na 5 lutego 2008 r. dzień ostatniego notowania 7.910.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta.
Następnie Zarząd Giełdy dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda i postanowił wprowadzić powyższe akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 6 lutego 2008 r.
Oznacza to, że 6 lutego br. znikną prawa do akcji DGA serii H i na warszawskim parkiecienotowanych będzie 9.220.973 zwykłych akcji DGA na okaziciela oznaczonych kodem „PLDGA0000019”., a w portfelach głównych akcjonariuszy jest jeszcze 949.027 akcji imiennych. Łącznie to stanowi 10.170.000 akcji.